Vip Consult Ltd


Счетоводно облужване и консултации по договор. Ежемесечно изготвяне и подаване по eлектронен път на дневници за покупки и продажби, както и декларация по Закона за данък върху добавената стойност. Изготвяне на трудови договори и прилежащите към тях формуляри. Ежемесечно изготвяне на ведомости за работни заплати на служителите на фирмата-клиент. Начисляване на социални и здравни осигуровки, изготвяне на платежни документи и подаване на декларации за данни за осигурените лица в Националния осигурителен институт по eлектронен път. Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период. Изготвяне на Годишен Финансов Отчет - Баланс, Отчет за приходи и разходи. Подготовка и регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.