Vasileva_Accounting


Vasileva_Accounting - град Пловдив | Счетоводство, одит и мониторинг

Предлага счетоводно обслужване на средния и малък бизнес!

Единични консултации и абонаментно обслужване.

Цена на услугата „абонаментно счетоводно обслужване”:

  • Цената на услугата зависи от няколко основни характеристики:

Брой документи на месец или счетоводни записи - включва всяко счетоводно осчетоводяване, документиращо стопански операции фактури/приходни,разходни/, ПКО,РКО, банкови транзакции, начисления на заплати и др. Вид дейност – услуги, търговия, търговия и услуги, производство
Реистрация по ЗДДС
Внос, Износ, ВОП, ВОД
Брой на персонала
Наличие и брой на банкови сметки-левови и валутни
Брой дълготрайни активи
Брой документи месечно Нерегистрирани по ДДС Регистрирани по ДДС
Фирми без персонал ( осигурява се само собственика/ци), малък обем документи ( до 30 документа на месец), една банкова сметка.
70-100 лв.

120-180 лв.
Фирми с персонал до 5 човека и осигуряване на собственика/ци), малък обем документи ( до 40 документа на месец), една банкова сметка.
100-140 лв.
Фирми с персонал до 5 човека и осигуряване на собственика/ци), среден обем документи ( до 80 документа на месец), една банкова сметка.
200-240 лв.
Посочените цени са ориентировъчни и могат да се променят при конкретно договаряне и в зависимост от сложността на счетоводната обработка. Фирми с по-голям обем и сложност на счетоводната обработка получават оферта след допълнително запознаване със счетоводната им документация.

  • МЕНИДЖМЪНТ НА ТРЗ – за персонал до 5 човека 60 лева, плюс 10 лева за всяко следващо лице. В цената се включва подаване на уведомления в НАП за назначаване и освобождаване, изготвяне на месечна ведомост за заплати, платежни нареждания, декларации обр.1 и обр.6., служебни бележки, документи при напускане и др.

За фирми на абанаметно счетоводно обслужване при надвишаване на персонала по горепосочените критерии плюс 10 лева за всяко следващо лице.Еднократни такси в рамките на абонаментното обслужване.
Еднократни такси в рамките на абонаментното обслужване
Възнаграждение за годишно данъчно и счетоводно приключване – едномесечно възнаграждение.
Публикуване на ГФО в ТР с включени такси 80 лв.
Данъчни ревизии и счетоводни одити – една дванадесета част от месечното възнаграждение за всеки ревизиран/одитиран месец, но не по-малко от 24лв.
Проверки от институциите – 50 лв. за всеки отделен случай.
Актуално състояние и Удостоверение за липса на данъчни задължения – 20 лв. с включени държавни такси, за всеки отделен случай. Актуално състояние извадено по електронен път - 10 лв. за всеки отделен случай.

Персонален подход към всеки клиент!

За доброто развиете на бизнеса е нужно коректно и точно представяне на финансовите резултати и спазването на данъчните облагане. За фирми и клиенти, които не могат да си позволят наемането и поддържането на вътрешен счетоводен отдел ние предлагаме счетоводно обслужване на най – високо ниво.