Фондация Устойчив свят


Фондация, която насърчава, съдейства и подпомага централната и местните власти и техните асоциации в техните действия за устойчиво, балансирано социално, икономическо и екологическо развитие. Насърчава, съдейства и подпомага научни институти и неправителствени организации в техните действия за устойчиво развитие. Насърчава, съдейства и подпомага гражданите в техните действия за устойчиво развитие.