Фондация за развитие на ромската младеж


Фондация с основна цели да подпомага развитието на индивидуалния потенциал на младите роми с оглед подобряване на възможностите им за професионална и персонална реализация и активното им участие във всички сфери на живота в Република България.