Десплан ООД


“ДЕСПЛАН” ООД е млада и бързоразвиваща се фирма с основен предмет на дейност създаване и поддържане на кадастър на селищни и извънселищни територии, нанасяне на имоти и сгради в кадастралните карти, изготвяне на подробни устройствени планове, промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, геодезически заснемания, пълно геодезическо обезпечаване по време на строителството, вертикално планиране, нивелетни проекти, трасиране и трасировъчни проекти, оптимизация на геодезически опорни мрежи, изследване на деформации, инвестиционно проучване и проектиране, консултантска дейност в областта на геодезията, кадастъра и строителството.

Нашите специалисти се занимават с геодезия и практикуват по специалността си второ десетилетие. Участвали са активно в поземлената реформа като проектанти и изпълнители по Възстановяване собствеността върху земеделските земи и горите и земите от горския фонд. Имат отличен опит от работа в ОСЗ и ДТСУиА, допълнително завършени курсове и придобити квалификационни степени. Особено важен етап в развитието им са последните години, преминали като проектанти и подизпълнители по различни дейности в частния сектор. Дейностите, поемани от настоящия екип на “ДЕСПЛАН” ООД са многообразни и разнолики по обема и сферата на приложение и варират от поддържане техническите дейности по Наредба 49 за КВС до инвестиционното проектиране по част “Геодезия и Вертикално планиране” на Индустриална зона, от оптимизиране и изграждане на опорни мрежи за цели населени места до заснемането на цялата им улична мрежа с цел проектиране на нови улици, водопреносна и канализационна мрежа, от изработването на 3D теренни повърхнини по заснети обекти до оцифряването и съвместяването на населени места в част “Кадастър и Регулация”, от рутинни трасировки до следене на деформационни изменения по сгради и съоръжения, от отстраняване фактически грешки по кадастралните карти до изработване на проекти по инвестиционни намерения за финансиране от Европейските фондове и т.н.

Сферата на дейност на така сформирания екип е достатъчно широка, а опита изключително богат, за да могат нашите клиенти да разчитат на висок професионализъм, бързи и качествени услуги и коректност в отношенията с бъдещи и настоящи партньори, клиенти и колеги. Разчитайте на нас! Доверието Е Сила – ДЕСплан!

Телефони за връзка:                                                      Адрес:

инж. Светлана Карналова:          0895 41 02 61           гр. Пловдив
инж. Елисавета Камбурова:         0896 802 352            пл. “Съединение” № 3
Деян Гавраилов:                        089 89 89 185           ет. 4, офис 421, тел.: 032/62 05 95