Дебит БГ ЕООД


Счетоводни услуги

Обработка и осчетоводяване на финансови документи.

Издаване на фактури от името на клиента.

Обработване на касови и банкови разплащания.

Създаване на вторични счетоводни документи.

Съставяне на периодични справки.

Осчетоводяване на разходите за работни заплати.

Ежемесечно подготвяне на дневниците за покупки и продажби,

Справка- декларация по ЗДДС и подаването им.

Съставяне на оборотни ведомости.

Съставяне на счетоводни отчети.