Геостаринженеринг ООД


Кадастър и оценки, регулации и вертикално планиране, геодезически работи на акваториите на реки, язовири и континенталния шелф. Геодезически работи при проектиране и строителство на сгради и инфраструктурни обекти и изследвания на деформации.