"геопроект" ООД - Пловдив


ГЕОДЕЗИЧЕСКА ФИРМА, КОЯТО ИЗРАБОТВА И ПОДДЪРЖА КАДАСТРАЛНИ КАРТИ, ИЗГОТВЯ ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ, ВЕРТИКАЛНИ ПЛАНИРОВКИ И ТРАСИРОВЪЧНИ ПЛАНОВЕ И ИЗВЪРШВА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ЗАСНЕМАНИЯ НА НАДЗЕМНА И ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА, СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.