Геокредо ООД


Инженерна-геология, Хидрогеология и Геотехника. Богат опит в областа на геоложките науки - геология (проучване на залежи за добив на инертни материали пясък, чакъл, скално облицовъчни материали, оценка на сгуроотвали във въгледобива), инженерна-геология (земна основа и фундиране на промишлени обекти в сферата на химическата, продуктопроводи - трансгранични , енергийната - атомна енергетика, и жилищни сгради, изчисляване на устойчивости и укрепване на свлачища и откоси), геотехниката (укрепване на изкопи, изграждане на насипи в пътното и железопътно строителство), хидрогеология (проучвания за подземни води, изграждане на водовземни съоръжения, изчисляване на помпени съоръжения за добив на подземни води, химически анализ на води, узаконяване на водовземни съоръжения, отводнителни  водопонизителни съоръжения), геоекология (оценка за въздействие върху околната среда - част почви, води и геология и екологични проекти и оценка на замърсяването - радиация, тежки метали и нефтопродукти) и други ...