Геокад 93 ООД


Услуги в сферата на ИТ. Фирма е създадена и функционира от м. януари 1993 г. Собственик на фирмата е инж. Златан Златанов. Основен предмет на дейност е извършването на всички видове топографо-геодезически дейности, разработване на приложен софтуер, създаване и поддържане на цифрови модели на населени места и извънселищни територии, Географски информационни системи и др. Към настоящият момент, фирма "ГЕОКАД-93" извършва геодезическата работа на значителен брой строителни и проектантски фирми на територията на гр. София.