Ванг ЕООД


ВАНГ е консултантска фирма, създадена през 1994 в отговор на повишените изисквания за висококачествено екологично планиране, проектиране и експлоатация.ВАНГе специализирана в провеждането на екологични разработки свързани с получаване на разрешrителни от Министерство на околната среда и водите, регионалните инспекции за опазване на околната среда , басейнови дирекции и привеждане на дейностите в съответствие с нормативните изисквания в областта на околната среда.