Български Християнски Студентски Съюз


Цели на организацията:популяризиране на принципите на християнската вяра сред студентите в България оказване на помощ и съдействие на студентите и висшистите, християни в техния стремеж да прилагат принципите на учението на библията в своя живот и професионална дейност подпомагане на социалната интеграция,личностната реализация и духовното развитие и израстванена студентите