Бора ООД


Проучване, проектиране, изпълнение и пускане в експлоатация на инсталации за пречистване на питейни и отпадни води. ВиК системи и съоръжения, селищна и заводска инженерна инфраструктура, хидротехнически съоръжения по язовири, водоснабдителни сондажи; хидроложки и хидрогеоложки проучвания.