Асоциация на студентите медици в България


Информация за структурата и дейността на АСМБ - изпълнителен борд, локални комитети, контакти, медицински конгреси, международни програми за обмен.