Асоциация на производителите и търговците на тютюн и тютюневи изделия АПТТТИ


 Браншова организация.