Акаунт плюс БГ ЕООД


Акаунт плюс БГ ЕООД - град Бургас | Счетоводство, одит и мониторинг

СЧЕТОВОДСТВО
• Оперативно водене на счетоводната отчетност, обработка на текущите документи;
• Изготвяне и представяне на справки и декларации пред НАП, НОИ, НСИ и др.
• Изготвяне на Годишни финансови отчети и подаване на годишни данъчни декларации;
• Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния Статистически Институт;
• Данъчни регистрации;
• Взаимодействие и преговори с данъчната администрация и представителство при данъчни проверки;
• Данъчни консултации във връзка с правилното прилагане на данъчното законодателство;
• Проверка на данъчни задължения;
• Данъчно планиране и консултиране;

ПЕРСОНАЛ И ЗАПЛАТИ
• Поддържане на личен състав за работещите във фирмата;
• Изготвяне на ведомости за работни заплати;
• Изготвяне на трудови договори и заповеди за назначение / уволнение на работниците и служителите във фирмата;
• Подготовка и подаване на болнични листове и декларации за обезщетения от ДОО;
• Изготвяне на сметки за изплатени суми за възнаграждения по договори по ЗЗД;
• Издаване на удостоверения на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други удостоверения, свързани с получени трудови възнаграждения или документи необходими за пенсиониране (УП-обр.2, УП-обр.3 и други);
• Обработка и заверка на осигурителни и трудови книжки;
• Консултации по трудово-правни спорове;

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
• Извършване на регистрация по ЗЗЛД;
• Окомплектоване и поддръжка на необходимите и задължителни документи, заповеди, инструкции и др;

БАНКИ
• Взаимодействие с банкови институции;
• Ел. банкиране + справки в реално време;

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПАКЕТА
• Изготвяне на платежни документи за плащания към бюджета;
• Изготвяне на присъствени форми, обработка и подаване на болнични листове;