Агенция за следприватизационен контрол


Приоритети в работата на АСК:осъществяване на действия по предявяване и събиране на предвидените в договорите неустойки, лихви, задатъци, обезщетения, предявяване на банкови гаранции, претендиране на суми по доверителни сметки и други правни действия в случаите на констатирано неизпълнение по приватизационните договори;контролиране на плащанията по приватизационни договори в случаите на разсрочено плащане на покупната цена и фактически извършва приемането на дължимите разсрочени вноски;и др.