Я и Я - Янчо Янков ЕТ


  ЕТ "Я и Я - Янчо Янков" е акредитирана електротехническа лаборатория за измервания и изпитвания съгласно: Правилника по безопасностноста на труда при експлоатация на електрически уредби и съоражения (Д-01-008), Наредба за техническа експлоатация на енергообзавеждането, и Наредба N:6 за разрешаване ползването на строежите в Република България.Измервания:Измерване на заземления и мълниезащитни инсталации.Измерване импедансното съпротивление на контура фаза - защитен проводник (защитно зануляване).Измерване косинус " фи ", преходни съпротивления, изолация, волтамперни характеристики на консуматори.    Измерване потенциалите на катодна защита.Изпитвания:Диелектрична якост на трансформаторно масло.Изпитване на токово термични, релейни и други защити.Изпитване на кабели, шинни системи, токови, напреженови, силови трансформатори, проходни изолатори, вентилни отводи, прекъсвачи и др.Изпитване диелектрични средства за защита и работа с електрически съоражения.Забележка: Електролабораторията извършва пусково наладъчни работи и издава съответни протоколи за измерванията и изпитванията.   Други дейности на фирмата:Курсове за провеждане на обучение и изпити за квалификационна група по електробезопасност и техника на безопасност на труда.    Електроремонт и електромонтаж.Проектиране, ремонт и монтаж на електрозадвижвания, промишлена електроника и автоматика.Ремонт на електрооборудването, кантарите и автоматиката на бетонови центрове МА500; ВА 500 и др.Трасиране на подземни комуникации.Сервиз за ремонт на радиостанции "ЛЕН Б".