Ямпа ООД


Абонаментно счетоводно обслужване за фирми и физически лица, включващо организация на счетоводното отчитане, текуща обработка на счет.информаци,изготвяне на спавки и отчети, годишно приключване, декларации-ДДС, патент, по ЗДДФЛ, по ЗКПО,Интрастат, VIES;изчисляване на работни заплати и осигурителни вноски, изготвяне и подаване на осиг.декларации за персоналния регистър, болнични и майчинство.Подаването се извършва с електронен подпис.Фирмата изготвя необходимите докумети за кредит и финансиране...