Юнити Инвест 99 АД


Член на Българска фондова борса София и Централен депозитар. Извършва сделки с ценни книжа - акции, поименни компенсационни бонове, компенсаторни записи, участието в централизираните публични търгове за продажба на акции във втората вълна на Масовата приватизация. Консултации и анализи на дружества.