Холдинг Света София АД


Учреден на 26.09.1996 год. като"Приватизационен фонд "Света София" АД и преобразуван в Холдинг "Света София" АД на 12.03.1998 год.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в други търговски дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти и отстъпване на лицензи за използване на патенти на дъщерни дружества; управление на акционерното участие, инвестиционно кредитиране и финансиране на дъщерни дружества.