Хидрокомп ООД


  Хидрокомп е специализирана фирма за изследователски, проучвателни, проектантски и експертни задачи и услуги в областта на хидрогеологията, геотехниката и минералните води.Основни дейности:1. Експлоатационни ресурси и санитарно - охранителни зони на водоизточници от подземни и минерални води. Проекти за издаване на разрешително за водоползване.2. Инженерно-геоложки проучвания, консултации и експертизи за оценка на земната основа и укрепване на строителни, свлачищни и минни обекти.3. Екологични и технологични анализи на концесии за бутилиране на минерални води. Консултации и проекти за компрексно използване на минералните води - за балнеология, рекреация, добив на геотермална енергия и др.4. Търсене и проучване на подземни води. Прокарване на сондажи и водоснабдителни кладенци. Специализирани хидрогеоложки, хидрохимични и геофизични измервания.5. Хидрогеоекологични оценки и прогнози на уранодобивни обекти, депа за твърди битови отпадъци, бензиностанции, свинекомплекси, водоснабдителни групи и др.