Фондация Инстититут за екологична модернизация - ИЕМ


Фондация занимаваща се с въвждане на практики на устойчивост, прозрачност и диалог при взимане на решения на местната администрация свързани с подобряване на околната и културната среда, човешкото здраве и условията за живот на местното население. Подпомагане на гражданите в неравностойно социално отношение за започване на собствен бизнес в областта на комуналните услуги. Подпомагане на местното население за получаване на достъп до информация и взимане на дейно участие в местното самоуправление по въпроси свързани с околната и градска среда, човешко здраве, местно икономическо развитие.