Финансови и Счетоводни Услуги


Счетоводно обслужване на физически и юридически лица – трудови договори, граждански договори, ТРЗ, декларация 1 и 6, декларация 7 за безработни лица, издаване на фактури, текущо осчетоводяване на първични документи, лизинги, дневници по ДДС, регистрация по ДДС, VIES декларации, патентен данък, интрастат, годишно приключване, годишни данъчни декларации за физически и юридически лица, данъчни консултации, трудови книжки и служебни бележки.