Фико Инвест ООД


ФИКО ИНВЕСТ ООД Ви предоставя следните услуги: Покупко-продажба на финансови инструменти – акции, компенсаторни инструменти и други Регистрационно агентство – издаване на дубликат на депозитарна разписка, промяна на персонални данни, процедура по наследяване, дарение, справка за портфейл, договорени сделки
 Инвестиционни консултации и анализи  Управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или парични средства (доверително управление)   Търговия чрез системата COBOS   Консултации и анализи на дружества относно финансиране на дейността им, капиталовата им структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси   Консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия. Консултантски услуги по изработването на проспекти за набиране на капитал и публично предлагане на ценни книжа