Униконтсофт ООД


Dreem Business Software

Dreem Business Softwareе софтуерен продукт, създаден за целите на търговски фирми и предприятия. Съдържа търговска част – Заявки, Покупки, Продажби, Склад, Каса, Банка, POS и др. и счетоводна част – Счетоводство, ТРЗ, ДМА и др.

Системата обхваща всички звена в едно предприятие и е подходящ инструмент за планиране и управление на всички ресурси. Дава възможност да подобрите своята организация и управление и да разширите обхвата на възможностите си.

Обхват

CRM Управление на взаимоотношенията

SCM Управление на материалните запаси

FIM Финансов мениджмънт

TAC Данъчно счетоводство

ASM Управление на активите

HRM Управление на човешките ресурси

COC Центрове на себестойност

REP Система за справки и анализи

CPA Контролен панел

SEC Система за сигурност

POS Система за продажби

WEB Електронен обмен на документи

 

Издания на Dreem Business Software:

    1. Dreem SaaS – Software as a service – Софтуер като услуга;

    2. Dreem Enterprise – Retail лицензия за компютър;

    3. Dreem Personal – free download;