Улпия


Улпия Управление на Инвестиции АД е получило разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник от Комисията по ценните книжа и фондовите борси с Решение 223-ИП от 18 Декември 1996 год. Дружеството е член на Българска Фондова Борса - София АД и Централен депозитар АД
Нашите услуги
Дружеството осигурява пълна гама от услуги, предназначени за български и мултинационални фирми, извършващи стопанска дейност в България. Тези услуги включват:
1. Организация и управление на процесите по първично и вторично пласиране на ценни книжа. Тази дейност е свързана с набирането на свеж капитал за български и чуждестранни компании.
Дружеството се ангажира с цялостната организация по емитирането - проучване на нуждите на клиента и набелязване на възможните варианти, маркетингов анализ, изготвяне на проспект, подготвяне на емисията и организиране продажбата и на борсов или извънборсов пазар.
2. Посредническа дейност при търговия с ценни книжа. Дружеството приема и изпълнява поръчки за извършване на сделки с ценни книжа, съгласно нарежданията на клиента, уреждане на отношенията с Централния Депозитар и сетълмент.
3. Обслужване на приватизационни фондове и инвестиционни дружества в качеството на "фонд-мениджър". В това си качество, дружеството се ангажира с цялостното управление на активите на даден фонд. Това включва дейностите свързани с подбора, анализа, оценката и инвестирането в български компании, съгласно зададените от него параметри, а също така и, при желание на клиента, дейности по управлението на придобития дял.
Дружеството разработва инвенстиционни проекти и посредничи в разнообразни схеми при структуриране на сделки по сливане и изкупуване на фирми, създаване на смесени дружества, съобразени с конкретните източници на инвестиции.
* Посредничество при пряко закупуване на държавни предприятия, включени в програмата за касова приватизация.Българската държава все още е във владение на значителен брой малки и средно големи компании. Дружеството влиза в преки преговори със съответните държавни институции за купуване на такива предприятия.
* Посредничество при придобиване на акции от акционерни дружества. Много частни компании, както и частично или напълно приватизираните държавни компании, изпитват остра нужда от нов приток на капитал за финансиране на текущата дейност или на растежа им. В такава ситуация за финансовите инвеститори се откриват благоприятни възможности за придобиване на значителни дялове чрез участие във вторичното финансиране.
* Посредничество при съвместно инвестиране на местни и чуждестранни инвеститори. Чуждестранните инвеститори често се стремят към обновление на мениджмънта и технологията на българските компании при минимални разходи за капитала. В тези случаи дружеството има възможност да посредничи на тези партньори.
* Посредничество при мениджърско изкупуване.
Дружеството използва възможностите за инвестиране чрез подпомагане на мениджърските екипи и трудови колективи в частичното или пълното изкупуване на техните компании. Дружеството използва възможностите за капиталово участие чрез инструментите на вътрешния дълг (ЗУНК).
Гамата от услуги свързани с инвестиционното посредничество се допълва от следните консултантски услуги:
* фирмено преструктуриране и стратегическо планиране;
* проучвания за осъществимост на даден бизнес и навлизане на пазара;
* бизнес оценки;
* приватизационни проекти;
* оценка на инвестиционни алтернативи и проекти.
В допълнение дружеството е в състояние да информира и консултира по настъпилите законодателни промени които могат да окажат въздействие при взимането на решения в бъдеще.
Улпия работи тясно с международни счетоводно-консултантски фирми, финансови и нефинансови международни организации и може да обезпеча при необходимост международна експертиза практически за всички сфери на стопанския живот, както и трансгранични консултации за български фирми, планиращи международна експанзия.
Ръководна философия на дружеството е да предлага услуги от най-високо качество, осигуряващи практическа реализация на проектите, което намира израз в мото - "Нещата трябва да стават".
За 1998 г., Улпия Управление на инвестиции е на 2 -ро място в България по реализиран оборот на Българска Фондова Борса - София АД , с оборот от 33.5 милиарда лева.
Нашата цел е да изградим силна национална инвестиционна практика, съчетаваща местната експертиза с международно качество и know how.
Нашите сътрудници
За да обслужва базата си от български и международни клиенти, дружеството създаде екип от професионалисти, съчетващи в себе си голям диапазон от умения, включително и свободното владеене на английски, немски и руски езици.
Инвестиционният екип се вписва в българската бизнес среда с опит и умения в приватизацията, стратегическото бизнес планиране, бизнес оценяване, финасов и инвестиционен мениджмът и много други бизнес дисциплини.