Търговско промищлена палата - Стара Загора


Търговско-промишлена палата, Стара Загора е независима, доброволна, нестопанска организация с основна цел да подпомага стопанската дейност на фирмите от старозагорския регион, да представлява и защитава техните интереси.Тя е част от системата на търговско промишлени палати в България, която включва 27 регионални палати.ТПП Стара Загора е организация - домакин на Евро Инфо Център BG 810, създаден през 1999 година по програма на Европейската комисия с цел консултиране и подпомагане на малките и средни предприятия за улесняване на тяхната адаптация  към   изискванията  на Европейския пазар.В ТПП - Стара Загора е официалното представителство за България на ПРОМЕК - фирма за международни връзки на Търговско промишлената палата на гр. Модена, Италия.Търговско промишлена палата - Стара Загора предоставя следните видове услуги.Регистрационни удостоверителни услуги
   - Вписване на фирми в търговския регистър на БТПП.
   - Издаване и заверка на външнотърговски документи.
   - Издаване и заверка на бизнес покани на чуждестранни граждани.
   - Преводи и легализация на документи.
   - Регистриране и получаване на индивидуален номер по ЕАН.
   - Документи за регистрация и консултация за правна закрила на изобретения, търговски марки, промишлени образци и лицензи.Информационни услуги
   - Информация, относно външнотърговския режим на отделни страни, международни пазари и цени.
   - Бази данни за български и чуждестранни фирми.
   - Статистически данни.
   - Специализирана информация по въпроси, свързани с евроинтеграцията, правни аспекти, стандарти, директиви, валутни единици.
   - Бюлетин с бизнес предложения.
   - Интернет услуги и специализирана библиотека. Консултантски услуги
   - Консултации по митнически, валутни и данъчни въпроси.
   - Консултации по всички проблеми на външнотърговските сделки и съвместната дейност с чуждестранни лица.
   - Регистрация на български и смесени фирми.Съдействие и подпомагане на предприятията
   - Съдействие за намиране на търговски партньори.
   - Съдействие за намиране на източници за финансиране.
   - Разработка на бизнес планове и проекти.
   - Презентации на фирми.
   - Маркетингови проучвания.
   - Съдействие за участие в международни панаири и изложби.
   - Курсове и семинари.
   - Преводи и легализации.
   - Разработка на Интернет страници.