Топлофикация - Сливен ЕАД


Топлофикация - Сливен - ЕАД е държавно дружество, контролирано от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕ). Дружеството е с предмет на дейност:производство на електроенергияпроизводство, пренос, разпределение и пласмент на топлоенергия за стопански и комунално-битови нужди, с топлоносител пара и гореща водаинженерингова дейностподдръжка и ремонт на енергийни и топлофикационни съоръженияинвестиционна и търговска дейност