Топлофикация Габрово ЕАД


Топлофикация - Габрово  ЕАД е изцяло държавна собственост и има за предмет на дейност производството по комбиниран принцип на топло- и електроенергия, пренос и пласмент на топлоенергия.Дружеството топлоснабдява с промишлена пара предприятията от северната индустриална зона на гр. Габрово и с топла вода за отопление и битови нужди населението и обществени сгради.