Териториална организация на научно-техническите съюзи - Добрич


Езикови курсове: английски, немски, фернски, италиански, курсове за компютърна грамотност, бизнес-секретар, счетоводство на малката фирма, валутни касиери.