Счетоводна къща Деспа


 „Деспа” – ЕООД извършва всички действия, който са задължение на счетоводителя съгласно счетоводните стандарти и действащото в РБългария законодателство. „Деспа” – ЕООД в качеството си на Главен счетоводител носи отговорността за счетоводството е се явява като представител на обслужвания клиент пред държавни, общински и други институции в т.ч. и данъчната администрация.