Счетоводна къща Акаунт Плюс ООД


Счетоводна къща АКАУНТ ПЛЮС ООД ви предлага пълният цикъл от услуги, свързани с финансите и счетоводството на вашата организация.

       Предлагаме текущо счетоводно отчитане съобразено с Закона за счетоводството и действащото данъчно законадателсто. Изготвяме годишни финансови отчети отчети за приходите и разходите, отчети за паричните потоци, ДДС справка-деклрация, баланси и всички останали приложения съгласно действащите счетоводни стандарти. Изготвяме и представяме всички необходими документи изисквани от Националната агенция по приходите.

Гарантираме качествена счетоводна отчетност на своите клиенти и защита на техните интереси пред съответните институции.