Счетоводна къща Акаунт ка ЕООД


Счетоводство на малки и средни фирми - едностранно или двустранно, подготовка на дневници за ДДС и справка - декларация за ДДС, водене на складово стопанство по вид, количество и стойност на суровини, материали, готова продукция, стоки и др. Амортизация на дълготрайни материални и нематериални активи.