Строй Експерт Каваев ЕООД


ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

Всеки Инвеститор е в правото си да избира вида и формата на контрол, как се харчат парите му.

Ние защитаваме интересите на Възложителя и осъществяваме контрол по спазване на икономическите договорености.

СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКАЕКСПЕРТИЗА

Допуснато ли е нарушение на строителни норми при строежа на даден обект?

Завишена ли е количествено-стойностната сметка и стойността на количеството материали, употребени при строежа на обекта?

Какви са причините за настъпилите повреди и разрушения върху сграда;

Какъв е размерът на причинените щети;

СТРОИТЕЛНИ ОЦЕНКИ

Инспекция на жилище преди покупка или продажба.

Доклад от извършената инспекция;

Препоръки за отстраняване на неотложни ремонти, дефекти и подобрения, повишаващи себестойността на имота;

ИНДИВИДУАЛНИ УСЛУГИ

Термографска експертиза

Инспектиране на закрити проводи

Трасиране на закрити проводи

Инспектиране на стени

Откриване на източник при течове и загуби на вода

Оптимизиране на разходите за електро енергия в дома

Изготвяне на количествени сметки

Остойностяване на строителни дейности