Строителна компания Загора АД


Строителна компания Загора АД - град Стара Загора | Електроматериали

"СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА" ЕАД гр. Стара Загора е част от "Холдинг Загора", състоящ се от фирми с разнороден предмет на дейност."СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА" ЕАД е единствен производител в региона със затворен цикъл на производство – от преработката на инертни материали до готов бетонов продукт и строителство.Фирмата е създадена през 1956 година като помощно предприятие към ДСУ Ст.Загора. От 1991 г. е самостоятелно предприятие „Стройкомбинат - М”АД. От 18.12.2006 г. чрез отделяне от „СТРОЙКОМБИНАТ-М” АД е учредено „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА” ЕАД.В „СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА” ЕАД работят 200 човека – ръководен персонал, инженери, техници и работници с различни специалности и с висока степен на професионална подготовка.ПРОИЗВОДСТВЕНА И АДМИНИСТРАТИВНА БАЗАФирмата разполага с производствени и административни сгради разположени върху площ от 47 100 кв.м на територията на град Стара Загора, кв.Индустриален, където са разположени два бетонови възела с обща производителност 100 куб.м./час, Армировъчен цех, Цех „Бетонови изделия”, Цел „Ел. табла”, административна сграда (разгъната застроена площ 1972 кв.м) и строителна лаборатория. Добива и преработката на инертни материали се извършва в с. Ягода – собствен поземлен имот с площ 18 410 кв.м с построените на него сгради и технологична линия с обща застроена площ 500 кв.м.ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
Фирмената политика на дружеството е насочена към непрекъснато повишаване качеството на предлаганите материали и услуги и задоволяване високите изисквания на нашите клиенти.„Строителна Компания загора” ЕАД разполага с богата производствена база, която дава възможност, в едно с обезпечаване с необходимите ресурси, материали и суровини, за осигуряване на високо качество на производството.Основен приоритет на дружеството е създаването на добър психологичен микроклимат чрез непрекъснато подобряване условията на труд и непрекъснато повишаване на техническата компетентност на персонала и мотивацията му за по-ефективна работа.
СЕРТИФИКАТИЗАПИТВАНЕ И ПОРЪЧКИ:Технически отдел: 042/62 27 93
Счетоводство: 042/64 01 63
Отдел “Човешки ресурси”: 042/64 81 15
Бетонов център: 042/64 00 09
Арматурен цех: 042/62 25 08
Цех „Ел.табла”: 042/62 95 20
Механизация : 042/62 51 94
Пресевна с.Ягода: 04322/22 21