Софпроект Ц ЕООД


Организация и изпълнение на комплексна проучвателна, проектна, изследователска и научноприложна дейност в областта на градоустройството и териториалното планиране, промишлено и гражданско строителство, екологично и паркоустройствено планиране, комуникационнотранспортни системи и съоръжения и др.