Служба по трудова медицина при "Поликонсулт Д&Т" ООД


СТМ предлага пълно обслужване и консултация в областта на здравословните и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на ЗЗБУТ, а именно:изготвяне на оценки на рискаанализ на структурата и здравното състояние на персоналацялостен одит на предприятиятаучастие при създаването на КУТ/ГУТизготвяне на инструкции за безопасна работа с работното оборудванеорганизиране и извършване на ел.измервания и измервания на факторите на работната средаконсултация по отношение на изискванията на ЗЗБУТ