Славина АД


Производство на помощни материали за шевната промишленост, подложки и тъкани.