Силваконсулт ЕООД


Предметът на дейност на "Силваконсулт" ЕООД включва проектантска, информационна и консултантска дейност за лесоустройство, ловоустройство, борба с ерозията и рекултивация на нарушени терени, защитени природни територии, зелени зони и системи, оценка на гори и земи от горския фонд, дейности по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд и др.