Свободен младежки център


Неправителствена организация занимаваща се с подпомагане личностното изграждане и развитие на младите хора като свободни граждани на демократично общество чрез включването им в образователни програми и общественополезни дейности. Подпомагане социализацията и адаптивността към пазара на труда на младежите в неравностойно положение, интегриране на младите хора от малцинствен произход в българското общество. Противодействие на негативни социални явления, разпространяващи се в младежка среда като: престъпност, наркомания, проституция, ксенофобия и др. под.