Сага ЕООД


Служба по трудова медицина:

- извършва оценка на риска;,

-оценка на здравното състояние на работещите

- организира профилактични медицински прегледи;

- консултира и подготвя цялостната организация и документация по изпълнение на Закона по ЗБУТ- заповеди, правилници, програми, правила;

- извършва обучение свързано с изпълнение на Закон  за здравословни и безопасни условия на труд

- организира измерване на параметрите на работната среда и пр.