Ростер ООД


Разрушаване и разчистване на сгради и съоръжения . Демонтаж на промишлени машини и съоръжения. Земно-изкопни и укрепителни дейности. Рециклиране (преработване) на строителни отпадъци. Услуги с мобилна роторна трошачна инсталация. Услуги с автотранспорт и механизация.