Про Електро Консулт ООД


Счетоводна кантора ПРО ЕЛЕКТРО КОНСУЛТ ООД За нашите настоящи и бъдещи клиенти предлагаме: Качествени, бързи и ценово обосновани счетоводни услуги; Използване на най-добрите счетоводни практики; Амбиция за постигане на първокласни резултати; Индивидуален подход към всеки клиент; Независим, обективен и професионален съвет Коректност и конфиденциалност. Счетоводни услуги: Оперативно счетоводствоМесечни счетоводни услуги, месечно ДДС/изготвяне на ДДС документи, текущо начисляване и изготвяне на всички разплащания с бюджета.Годишно приключване Изготвяне и представяне на ГФО, годишни данъчни декларации, проверка и заверка на годишни финансови отчети Представителство и защита пред органите на ТД на НАП, възможност за обмяна на информация.Обработка на заплати и ТРЗ обслужване Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати, Изготвяне на трудови и граждански договори, Регистрация и пререгистрация на трудови договори, Изготвяне на платежни документи и on-line банкиране, Изчисляване на болнични и отпуски, Представяне на информация за осигурени лица, Отчитане на разходите по отдели, Представителство пред органите по социално осигуряване. Данъчни услугиСледене на нормативни срокове за данъци и декларации, подготовка на платежни нареждания за данъци, Подготовка на данъчни справки и уведомления, Представителство и защита на фирмата пред ТД на НАП – въпроси и казуси. Регистрации на фирми /АД, ООД, ЕООД, ЕТ/ в Търговски регистър, ДДС регистрация, Инспекция по труда и други.Административни услугиСъбиране на документи от офиса на клиента, подаване на документи към различни институции, Издаване на актуални състояния, Преводи, регистрации и пререгистрации. Предлаганите от нас цени са прозрачни и обосновани. Месечната цена са формира най-общо според вида дейност, броя на обработените документи, броя на служителите, допълнителните отчети и административни услуги.