Протекта Консулт ЕООД


Протекта Консулт ЕООД - град София | Услуги

ПРОТЕКТА КОНСУЛТ ЕООД провежда на място или в Стара Загора: Курсове за квалификационна група по  безопасност и здраве при работа на  електротехнически и неелектротехнически персонал до пета  квалификационна група включително.   ОБУЧЕНИЕ във връзка с НАРЕДБА № РД- 07- 2/16. 12. 2009 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА  ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ на  работниците и служителите по правилата за  осигуряване на здравословни и безопасни  условия на труд. Провеждане на обучение и изпити за квалификационна група по безопасност съгласно изискванията на:   Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 v.   Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.   Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения. Форма на обучение: редовно (дневно, вечерно,   или съботно- неделно) или дистанционно. Цена от 30 до 60 лв. на участник в зависимост от  броя участници. Място на провеждане: по избор на клиента или в Учебен център в Стара Загора. НАЧАЛО - след постъпили заявки от възложител. За допълнителна информация: гр. Стара Загора,   ул. „ Г. С. Раковски” № 90, тел. 042/ 641 641, 042 /  656 022, pc234@abv. bg