Перламет СЕ ООД


Цялостна организация на строителните процеси при железопътно строителство, включително капитални, средни, междинни и текущи ремонти, както и текущо поддържане на железен път и прилежащите му съоръжения. Капитални и частични ремонти на железопътни стрелки. Инженерингова дейност, свързана с железопътната инфраструктура и в частност с релсовия път.