Новелмед ООД


Оценка на риска, периодични медицински прегледи, измервания на фактори на работната среда, обучение, създаване и периодично актуализиране на фирмената документация по ЗБУТ, консултации по ЗБУТ