Никола Димитров Янков


Кантората ни създадена през 2018 година в град Пловдив с цел оптимизиране и разширяване работата на адвокатите в нея. Всеки един от участващите в кантората е адвокат със значителен опит и лични професионални успехи, а организацията и представянето им по този нов начин е продиктувано от времето, в което живеем и необходимостта да се съобразяваме с новите условия.

Кантората покрива широк набор от юридически услуги - от правна консултация и абонаментно обслужване на корпоративни клиенти до процесуално представителство по граждански, търговски, административни и наказателни дела.

Специализирана e в правно обслужването на български и чуждестранни клиенти.

Кантората предлага услугите си на български, френски и руски език.

Целта ни е компетентното правно обслужване на клиентите и даване на адекватна консултация и съвет при решаване на Вашия случай, включително реализирането на решения по трудни и сложни случаи.

При необходимост кантората работи в тясно сътрудничество с колеги и адвокатски кантори в страната и чужбина.

Основа на сътрудничеството ни е предлагането на цялостно правно обслужване в областта на българското и чуждо право, привличане на чуждестранни инвеститори в България, тяхното представителство и подпомагане в реализацията на намеренията им.

Партньорите в кантората са равнопоставени - адвокат Ани Миленкова, адвокат Емилия Мирасчиева, адвокат Никола Янков, и адвокат Сава Каров.