Национално Сдружение За Професионално Образование Abc


 

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ABC

www.abc-education.org

Facebook

Телефони за връзка

Е-mail: nspo_abc@abv.bg


Ние сме тук заради вас!

Сдружението е е създадено от преподаватели с експертен опит  в областта на информационните технологии. Целта на създаването му е предоставяне на качествено обучение по професии и провеждане на краткосрочни курсове по програми от офис пакета на Майкрософт и други специфични приложения.

НОВО!„Национално сдружение за професионално образование АВС“ и Центърът за професионално обучение към него са одобрени за Доставчик на обучения от Агенция по заетостта към МТСП и можем да обучаваме БЕЗПЛАТНО желаещите безработни или заети лица по изброените професии или компютърни умения.За целта е необходимо да се сдобиете с ваучер от бюрото по труда по местоживеене. 


ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕСИИ

Към сдружението има регистриран „Център за професионално образование“ – ЦПО.

/Съгласно Чл. 20. от Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО): Центровете за професионално обучение осъществяват професионално обучение на лица, навършили 16 години. /

ЦПО към „Национално сдружение за професионално образование ABC” има лиценз от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) да провежда обучение по следните професии:

 • Компютърен график
 • Графичен дизайнер
 • Дизайнер
 • Програмист
 • Оператор на компютър
 • Организатор Интернет приложения
 • Монтьор по комуникационни системи
 • Техник на компютърни системи
 • Монтьор на компютърни системи
 • Техник по очна оптика

Обучението по всяка професия се провежда по утвърден учебен план, в сойто са включени часове по теория, практика и производствена практика. Задължително изискване за започване на курс по професия е завършено средно образование или придобито право за явяване на матура.  Приблизително броят часове е между 500 и 1000 часа. Разпределено средно по 8 -10 учебни часа на ден може приблизително да се изчисли продължителността на курса в дни. При редовно обучение целият курс се завършва в рамките 50-100 учебни дни (между 3 и 5 месеца). Центърът може да провежда обученията и в задочна, дистанционна и кореспондентска форма. Тогава същият брой часове се преподава модулно (аналогично на „очните“ занятия в университетите) и продължителността на обучението се удължава до около 1 година. На завършилите се издава Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОМН.

 

За да отговори на нарастващите изисквания и потребности 

на работодатели, служители и търсещи работа, от началото на м. септември 2011г. НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ABCпредоставя на желаещите възможност да се явят на изпит и защитят сертификат за компютърни умения IT CARD на ESI (Европейски софтуерен институт).

 Какво е IT Card?IT Card е независим, универсален сертификат за компютърни умения, разработен от Европейския софтуерен институт (ESI) през 2002 г. Сертификатът се признава в страни от Европа, Латинска Америка, Азия, САЩ и Австралия.Системата за оценка на IT Card е независима от формата на обучение и професионалната квалификация – всеки може да получи сертификат IT Card след успешно преминаване на теста. Важно за Работодатели!

Инструмент, който спестява време и ресурс при подбор на нови кадри – бързо и лесно могат да проверят дали даден кандидат е изкарал тест, какъв и кога; ITcard гарантира, че кандидат, притежаващ сертификат, действително притежава компютърна грамотност, тъй като не се ангажира с обучение, а със самото тестване, като един тест се счита за взет при минимум 75% успешни отговора.

ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ITCARD ИМАТ ГАРАНТИРАНИ КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ, ЗАЩОТО:

 • сертификатът се издава само на кандидати, издържали теста с минимум 75% верни отговори;
 • тестът се провежда лично от кандидата, в акредитиран ITcard център и в присъствието на отговорно лице;
 • възможност за тестване на настоящи служители за проверка и оптимизиране на фирмения човешки ресурс.

Повече информация може да намерите на адрес www.itcard.org!


Съдържание на ITcard® тестове

Тестът се състои от свободно избираеми модули, които покриват най-често използваните офис приложения, използвани в ежедневната работа – текстови редактори, таблици, презентации, интернет, включително браузъри и различни системи за управление на електронна поща. Групирани са в 7 модула в областите интернет, Microsoft Office и OpenOffice:

 

 • Internet & E-mail
 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • Microsoft PowerPoint
 • OpenOffice.org Writer
 • OpenOffice.org Calc
 • OpenOffice.org Impress

ЦЕНИ  за явяване на изпит:

- Цена за единичен тест /само по конкретна програма/ е 30 (тридесет) лева без ДДС.

- Цена за комбиниран тест /Word, Excel, Internet/Е-mail/ е 50 (петдесет) лева без ДДС.

Въпросите се генерират произволно от база, със заложени около 300 варианта, като всеки път те са различни. Част от въпросите са с по няколко възможни отговора, а друга част са задачи на принципа на симулацията – имитират реална работа с компютър.

Работен език:
Българска или английска версия на съответната програма.

Предлагаме и подготвителни  курсове със следната продължителност:

Начинаещи – 40 учебни часа

Напреднали – 18 учебни часа

Запознаване с програмата и решаване на демо – тест – 9 учебни часа.

За справки и записвания, тел. 0899 520 290, 0888 43 42 57

E-mail: nspo_abc@abv.bg