Навимекс


 Счетоводна къща Навимекс представя на Вашето внимание услуги в сферата на счетоводството, консултации по нормативната уредба, действаща към момента в Република България и всякакъв вид услуги, спомагащи развитието на Вашата фирма. Разполага с достатъчно ресурси за да може да посрещне всички ваши потребности в областта на счетоводните услуги, консултации по данъчно законодателство и защита пред данъчните власти, оформяне документацията по работната заплата, социално и здравно осигуряване. Комплексното счетоводно обслужване, включва услуги като: изготвяне и подаване на всички фирмени документи; хронологично осчетоводяване на стопанските операции; счетоводни регистри на сметките отчитащи движението на активи, пасиви, приходи и разходи; счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи и тяхното изхабяване; амортизационни планове; оборотни ведомости; съставяне на разплащателни ведомости и цялата документация свързана с тях; годишни счетоводни отчети; хронологични справки; данъчни декларации; представяне на обслужвания клиент пред данъчните власти; разработване на софтуер с оглед спецификата на обслужваната фирма; обучение на персонала в ползуването на софтуера; контролиране функционирането на счетоводния отдел; изготвяне на заявки, оферти, договори, бизнес планове (кредитни планове) на клиента с цел кандидатстване пред търговките банки за получаване на кредит; консултации и препоръки по всякакви счетоводни, данъчни, осигурителнии финансови въпроси; използване на всички данъчни облекчения. В Счетоводна къща Навимекс всеки заплаща според финансовите си възможности. Много малки фирми нямат финансова възможност да заплащат месечни такси за комплексно счетоводно обслужване, а неяснотите в нормативната база ги принуждават със страх да търсят всевъзможни начини за избягване на глоби и санкции. Стремежът ни е да не сме само оперативни счетоводители, а също така и доверени и компетентни финансови съветници и консултанти. Срещу минимални месечни такси вършим абсолютно всичко, свързано с осигуряването - изготвяне на трудови и граждански договори, изчисляване на обезщетения за отпуски по болест, бременност и раждане, месечни добавки за деца, внасяне на задължителните месечни вноски и декларации, ежемесечно подаване на дискети до РУСО с информация за осигурените лица, попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на трудов стаж, изготвяне на ведомости и т.н. При нас ще научите минималните законово възможни суми за социално осигуряване за пълен стаж, а също и възможност да осигурявате Вас и Вашите работници за допълнителна пенсия. Ние сме и Осигурителни посредници на Българско Пенсионно-Осигурително Дружество с акционери: ДЗИ; Българска Пощенска банка; Български пощи; Българска Холдингова Компания; Столична Община.Счетоводна къща Навимекс обслужва предприятия, извършващи своята дейност на територията на Добрички и Варненски регион, или със седалище в тези региони.Обслужваме фирми със следните дейности: търговия на едро и дребно с хранителни стоки; търговия на едро и дребно с промишлени стоки; търговия на едро и дребно с алкохол и тютюневи изделия; производство на хранителни стоки; производство на промишлени изделия и стоки; селскостопански производители; строителство и строителни услуги; транспортни услуги; агенции за недвижими имоти; административни, посреднически, ремонтни и други услуги; вносители и износители на собствена и чужда продукция и стоки.
Отказваме обслужване единствено на фирми с дейности в разрез със закона.